Privacy statement

Deze verkiezingswebsite is geïnitieerd door Stichting Toekomstbeeld der Techniek (hierna: STT). STT dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. STT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27198926, SBI-code 94997, en is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 003014034).

De voorwaarden van deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op www.besteprotestslogan.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en dit privacy statement.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

STT zal er alles aan doen om andermans auteursrechten te respecteren en na te leven. Mocht onverhoopt toch gebruik zijn gemaakt van andere bronnen (zonder bronvermelding) neem dan contact op met de initiatiefnemer (vanbelkom@stt.nl). De door STT verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Gebruik van de website

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. STT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door STT worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van STT. Hoewel STT alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is STT niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Privacy statement

Jouw privacy is voor STT van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

- Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens opslaan die nodig zijn voor onze doeleinden;
- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
- Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij STT doen met informatie over jou. Als je hier vragen over hebt neem dan contact op met STT via info@stt.nl.

Welke gegevens worden er verzameld?

Wanneer je op een van de protestslogans stemt wordt gevraagd om je stem met je e-mailadres te bevestigen. De voornaamste reden is dat hierdoor geen onrechtmatige stemmen kunnen worden ingediend (bijvoorbeeld door de inzet van bots). Wij kunnen er op deze wijze tevens voor zorgen dat het maximaal aantal stemmen dat een persoon kan uitbrengen begrensd is. Alleen wanneer een gebruiker bij het stemmen de checkbox 'Ik ontvang graag updates' aanvinkt zal het e-mailadres worden gebruikt voor contact in de vorm van een nieuwsbrief. Het abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. Op geen enkele wijze zal naar buiten worden gebracht wat individuele personen gestemd hebben. De stemmen worden alleen verzameld om het totaal aantal uitgebrachte stemmen in kaart te kunnen brengen (en daarmee de winnende slogan van de verkiezing te kunnen bepalen). 

Hetzelfde geldt voor het uploaden van foto's. Er wordt enkel om een e-mailadres gevraagd, zodat alleen oprechte inzendingen worden ingediend. Daarnaast gaan wij mogelijk een winnende foto aanwijzen. Alleen met het e-mailadres van de winnende foto zal contact opgenomen worden. 

Verder worden er tijdens het gebruik van de website geen gegevens opgeslagen.

Cookies en Google Analytics

Wij maken geen gebruik van cookies of Google Analytics.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben bewaard, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- een bepaalde verwerking beperken
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

We zullen je vragen duidelijk aan te geven wie je bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we jouw gegevens aanpassen of verwijderen, en niet die van een ander.

Je ontvang binnen een week een reactie op je verzoek. Bij complexere verzoeken zullen wij in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een bericht sturen naar STT. Wij pakken een klacht intern op, en communiceren hierover met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Koninginnegracht 19
2514 AB ’s-Gravenhage
E-mailadres: info@stt.nl
Telefoon: 070-3029830